ΚορυφαίαΟικονομίαΠολιτική

Πασινιάν: Σημαντική για την Αρμενία η ενίσχυση του επιπέδου εμπιστοσύνης εντός της EAOE

Από την 1η Ιανουαρίου του 2024 η Δημοκρατία της Αρμενίας αποδέχτηκε την προεδρία των οργάνων της ΕΑΟΕ, όπου κάθε κράτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κοινού χώρου οικονομικής συνεργασίας. Σχετικά ανέφερε στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν προς τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΑΟΕ με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας της Αρμενίας.

Στο μήνυμα αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Η Προεδρία της Δημοκρατίας της Αρμενίας συμπίπτει με τη δέκατη επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση στις 29 Μαΐου του 2014. Κατά τη διάρκεια των δέκα ετών δραστηριότητας της ΕΑΟΕ, επιτεύχθηκαν σημαντικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς συνεργασίας. Παράλληλα, παραμένουν μια σειρά από ζητήματα στρατηγικής σημασίας, χωρίς τη λύση των οποίων είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού ενιαίου οικονομικού χώρου.

Μόνο με το συνδυασμό των προσπαθειών των κρατών μελών της EAΟΕ θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμη πιο σταθερό μοντέλο οικονομικής συνεργασίας για τις μελλοντικές γενιές, χωρίς την εξάρτησή τους από πολιτικές ή γεωπολιτικές αλλαγές.

Η τρέχουσα αστάθεια της παγκόσμιας οικονομίας απαιτεί αναθεώρηση των αρχών και των εργαλείων της οικονομικής αλληλεπίδρασης. Υπό αυτές τις συνθήκες, πρέπει να καταβάλουμε τις μέγιστες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την πλήρη λειτουργία της EAΟΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων των χωρών μας.

Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της Διακήρυξης για την περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών διαδικασιών έως το 2030, καθώς και της «Ευρασιατικής Οικονομικής Διαδρομής» έως το 2045 στο πλαίσιο της EAΟΕ, που διαμόρφωσαν τις κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης της ΕΑΟΕ.

Το τρέχον έτος, αντιμετωπίζουμε ένα σημαντικό έργο: την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα αποκαλύψει τους συγκεκριμένους μηχανισμούς για την εφαρμογή της Διακήρυξης, που θα καθορίσει τη στρατηγική ανάπτυξη της ΕΑΟΕ μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Ειδικότερα, κατά το έτος της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη επίλυσης ορισμένων σημαντικών προβλημάτων για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Μία από τις κατευθύνσεις προτεραιότητας είναι η διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας. Η ταχεία διαμόρφωση των κοινών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακών πόρων, με αρχές δραστηριότητας που δεν εισάγουν διακρίσεις, θα πρέπει να γίνει μία από τις βάσεις για τη διασφάλιση ίσων συνθηκών οικονομικής δραστηριότητας για όλα τα κράτη μέλη της ΕΑΟΕ.

Στις συνθήκες των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων και του υπάρχοντος σημαντικού δυναμικού του αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος των χωρών μας, αποδίδω μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας της EAΟΕ.

Η διασφάλιση σταθερής πρόσβασης σε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα διατροφής για τον πληθυσμό αποτελεί σημαντική συνιστώσα της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κρατών μελών της EAΟΕ. Θεωρώ απαραίτητο να συνεχίσουμε το έργο για την ανάπτυξη μιας πιο δομημένης και αντικειμενικής ατζέντας, η οποία θα βασίζεται στην αρχή της προτεραιότητας των προμηθειών τροφίμων σε συνθήκες πιθανών κρίσεων.

Ο τομέας μεταφορών-επιμελητείας αποτελεί σημαντικό στοιχείο οικονομικής αλληλεπίδρασης. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της υποδομής μεταφορών, η βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών και η δημιουργία αποτελεσματικών αλυσίδων επιμελητείας θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, στη μείωση του χρόνου παράδοσης, στη μείωση του κόστους και στην αύξηση της πρόσβασης προς τις αγορές.

Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό το δυναμικό διαμετακόμισης της ΕΑΟΕ και οι ευκαιρίες της γεωγραφικής θέσης για είσοδο σε ξένες αγορές, οι οποίες επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς από τα κράτη μέλη. Είναι απαραίτητο να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για την ανάπτυξη της ευρασιατικής υποδομής μεταφορών και την εξαγωγή αγαθών σε τρίτες χώρες, για να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το δυναμικό των σχέσεων με διεθνείς οργανισμούς και διεθνή αναπτυξιακά ινστιτούτα.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτυχής υλοποίηση του προοπτικού έργου «Σταυροδρόμι της Ειρήνης», που προτείνει η Δημοκρατία της Αρμενίας, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των δηλωμένων στόχων για τη διασφάλιση της διαμετακομιστικής μεταφοράς στις ευρασιατικές διεθνείς μεταφορικές διαδρομές.

Το «Σταυροδρόμι της Ειρήνης» μπορεί να συνδέσει τις χώρες της περιοχής μας με αυτοκινητόδρομους και σιδηροδρόμους, καλώδια, αγωγούς φυσικού αερίου και ηλεκτροφόρα καλώδια.

Θεωρώ θεμελιωδώς σημαντική την ενίσχυση του επιπέδου εμπιστοσύνης. Προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί ο τελωνειακός κανονισμός, λαμβάνοντας υπόψη τη νομική πρακτική, την ελαχιστοποίηση των τελωνειακών και άλλων μέτρων κρατικού ελέγχου επί των εμπορευμάτων που μεταφέρουν τα κράτη μέλη μέσω του τελωνειακού εδάφους της ΕΑΟΕ, η εισαγωγή και ανάπτυξη ενός ενιαίου συστήματος τελωνειακής διαμετακόμισης.

Η πλήρης εξάλειψη των υφιστάμενων φραγμών στο αμοιβαίο εμπόριο αποτελεί υποχρεωτική προτεραιότητα. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή σε εκείνες τις προβληματικές καταστάσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως εμπόδια, αλλά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια αγορά. Ταυτόχρονα, χωριστές διατάξεις της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίσουν μονομερή περιοριστικά μέτρα, τα οποία οδηγούν στη διάβρωση της εσωτερικής αγοράς της ΕΑΟΕ και στη δημιουργία δύσκολων προβλεπόμενων συνθηκών για τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι το άρθρο 29 της Συνθήκης για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι δογματικό και πρέπει να προσαρμοστεί στις σύγχρονες πραγματικότητες και συνθήκες οικονομικής δραστηριότητας.

Η έλλειψη κοινών συνόρων με τις χώρες της ΕΑΟΕ δημιουργεί ορισμένες δυσκολίες και οικονομικές απώλειες για τη Δημοκρατία της Αρμενίας. Από τη μια είναι μια πρόκληση για την Αρμενία, από την άλλη μια ευκαιρία για την ΕΑΟΕ. Εάν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε μεταφορές, διαμετακόμιση και διοικητική συνδεσιμότητα με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών, θα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, κάτι που αποτελεί βασική ανάγκη για τη μελλοντική ανάπτυξη και ενίσχυση της EAΟΕ.

Όταν μιλάμε για την επιτακτική ανάγκη περαιτέρω οικονομικής αλληλεπίδρασης προκειμένου να διασφαλιστεί η ευημερία της κοινωνίας, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο σημαντικός ρόλος που αποδίδεται στην ψηφιοποίηση, η οποία γίνεται σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΑΟΕ.

Το ζήτημα του μετασχηματισμού του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών της ΕΑΟΕ γίνεται όλο και πιο επίκαιρο. Τα απαραίτητα βήματα για την ψήφιση αποφάσεων για την πλατφόρμα αναφέρονται ήδη στα στρατηγικά έγγραφα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να καθοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος του υπερεθνικού ρυθμιστικού φορέα. Δεν βλέπω κανένα εμπόδιο στο να γίνει η Ευρασιατική Οικονομική Επιτροπή «σημείο συγκέντρωσης» για μια μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλία.

Η Δημοκρατία της Αρμενίας αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία στο ζήτημα της αύξησης του μεριδίου των εθνικών νομισμάτων στο εμπόριο.

Για την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στη διεύρυνση της γεωγραφίας των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων της ΕΑΟΕ. Η συμμετοχή των κρατών παρατηρητών στην υλοποίηση κοινών έργων, η αμοιβαία επωφελής συνεργασία με ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, όχι μόνο θα συμβάλει στην επέκταση του αμοιβαίου εμπορίου, αλλά και θα αυξήσει την επενδυτική ελκυστικότητα των χωρών μας.

Με βάση τη γεωγραφική της θέση, η Δημοκρατία της Αρμενίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω πρακτική εφαρμογή της πλήρους κλίμακας συμφωνίας με το Ιράν. Η εμπειρία της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν καταδεικνύει την ελκυστικότητα της ιρανικής αγοράς και την προοπτική περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας.

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδονησία θα επιτρέψει σύντομα την είσοδο στο τελικό στάδιο και θα αποτελέσει νέα ώθηση για την ενσωμάτωση της EAΟΕ στην παγκόσμια οικονομία.

Χαιρετίζω επίσης την ανάπτυξη του περίπλοκου διαλόγου με την Ινδία για την οικονομική ατζέντα και την επέκταση της εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας, τη συνέχιση των εργασιών σε κατευθύνσεις προτεραιότητας και προοπτικές όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ.

Ένα από τα σημαντικά συστατικά της αποτελεσματικής ανάπτυξης της Ένωσης είναι η συστηματική και στοχευμένη εργασία για τη διαρκή βελτίωση των θεσμικών και οργανωτικών-νομικών θεμελίων της, με σκοπό την ανάπτυξη νέων μηχανισμών επιβολής του νόμου για την επιχειρησιακή επίλυση των κενών και των προβλημάτων που προκύπτουν. Οι φορολογούμενοι των κρατών μελών της EAΟΕ θα πρέπει να δουν τα απτά αποτελέσματα της δραστηριότητας της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής και να αισθανθούν τα πλεονεκτήματα της αλληλεπίδρασης και της οικονομικής συνεργασίας.

Η αποτελεσματική και ομαλή εργασία της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής είναι σημαντική για την πλήρη εφαρμογή των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών.

Από αυτή την άποψη, θεωρώ απαραίτητο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δραστηριότητας της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων μέσω της επιλογής επαγγελματικού προσωπικού και της μόνιμης βελτίωσης της λειτουργικότητάς της.

Είμαι βέβαιος ότι η ανάπτυξη ισότιμης συνεργασίας στο πλαίσιο της ΕΑΟΕ θα πρέπει τελικά να χρησιμεύσει στη δημιουργία άνετων συνθηκών για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Αναμένω τη συνεργασία και την υποστήριξη των κρατών μελών της ΕΑΟΕ το 2024 στην πρακτική εφαρμογή της πρωτοβουλίας της αρμενικής προεδρίας».

Εμφάνιση περισσότερων
Back to top button